เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- พ.ร.บ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ... เกี่ยวกับโม่ บด หรือย่อยหินในบัญชีท้ายกฎกระทรวง(พ.ศ.2535) 3.

พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ...

เผา อบ บด หรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนแปรสภาพไป ... เมตรละห้าบาท ถ้าได้เผาเป็นถ่านแล้ว อัตราค่าภาคหลวง ...

web.krisdika.go.th

2019-12-24 · เผา อบ บด หรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนแปรสภาพไป ... เมตรละห้าบาท ถ้าได้เผาเป็นถ่านแล้ว อัตราค่าภาคหลวง ...

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ...

๔.๑ กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วย ...

บดหินในเหมืองไนจีเรีย

สุดยอดบดหิน 320 ตันต่อชั่วโมง คั้นหินแกรนิต 30 00 บิช่า ... ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ...

แร่ธาตุ

8  · 2010-6-4 · การประกอบกิจการโรงโม่ บดและย่อยหิน ประเภท3(1) ... เก็บค่าภาคหลวงแร่เมตริกตันละ 100 บาท โดยคิดอัตราค่าภาคหลวงแร่เมตริกตันละ 4 ...

คู่มืํอแนะนาการชําระภาษีอากร ...

2018-9-13 · (๒.๖) ค่าภาคหลวงแร่และ ค่าภาคหลวงปิโตรเลี ยม ๒. ภาษีและค่าธรรมเน ียมที่รัฐ จัดเก็บให้และจัดสรรให้ได้่แก (๒.๑) ภาษีมู่ิ่มาเพลค

บันทึกหลักการและเหต ุผล ประกอบ ...

พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร ่พ.ศ. 2509 มาบัญญัติไว้ในฉบับ ... ไปแยกออกจากก ัน และหมายความรวมตลอดถึงการบดแร ่หรือคัดขนาด ...

2 แนวคิด ี่อง ยวข ï ú ø ß í ü ì ÷ ú

2020-11-15 · Ù è ï ø ø ý ÿ ê ø d ö ü ì ÷ ú ÷ ï ú ø ß í î 9 2.1.2.1 เป็นตัวกำหนดว ัุตถประสงค์และเป ้าหมายต ่าง ๆ ที่องค์การต้องการให ้บรรลุไปสู่

Industry Laws

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ ก ากับดูแลการช าระค่าภาคหลวงแร่ (เอกสารแนบท้ายหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก 0504/ว 2390 ลงวันที่ 30 ...

ซิมบับเวบดการทำเหมืองแร่

ยินดีต้อนรับสู่ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการบดและการบด ... ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวง ...

พระราชบัญญัติ

2012-4-30 · เผา อบ บด หรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนแปรสภาพไป ... เมตรละห้าบาท ถ้าได้เผาเป็นถ่านแล้ว อัตราค่าภาคหลวง ...

17.1 บทที่17 ภาษีทรัพย์สินและภาษ ี ...

2014-11-3 · 5,471 1.0 + ค่าภาคหลวงแร ่ 2,279 0.4 + รายได้จากทร ัพย์สิน 5,771 1.0 + ค่าภาคหลวงป ิโตรเลียม 5,455 1.0 + รายได้จากสาธารณ ูปโภคและ การพาณิชย์ 600 0.1 4.

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ...

1) ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับ ดูแล การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เฉพาะในส่วน ...

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ...

2021-8-12 · 1. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการ

กฎกระทรวง

2017-10-2 · (๓) กําหนดพ ิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร ่และการดําเนินการประกาศราคาแร ่เพื่อเป็นเกณฑ ์ ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร ่

ข้อปฏิบัติของเหมืองหินและโรง ...

เครื่องบด เครื่องคัดขนาด สายพาน ... 21. ขอผัดการชำระค่าภาคหลวงแร่ (ม.104 (3) ) 22. ครอบครองแร่ในเขตเหมืองแร่ (ม.105 (3) ) 23. ขนแร่ภายในเขต ...

การส ารวจป่าก าหนดอัตราค่าจ้าง ...

2016-11-28 · การส ารวจป่าก าหนดอัตราค่าจ้างท าไม้สักสวนป่า ... ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด (วันละ 200.- บาท ท างาน 143 วัน) เป็นเงิน 28600.- บาท รวมทุนเป็น ...

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ...

2021-8-25 · กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่า ...

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2548

2021-9-6 · เผา อบ บด หรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยน ... มาตรา 9 รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดอัตราค่าภาคหลวง โดยประกาศ ใน ...

การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ปี2563 ...

กำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวง แร่ แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องอื่น ๆ ... ค่าภาคหลวง แคลไซต์ 1,406,880 42,206,396 1 เพอร์ไลต์ 3,000 180,000 2 ดินเหนียวสี ...

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ (สมัย ...

2021-9-5 · อาณาจักรรัตนโกสินทร์ เป็นราชอาณาจักรที่สี่ในยุคประวัติ ...

แร่ธาตุ

2010-6-4 · การประกอบกิจการโรงโม่ บดและย่อยหิน ประเภท3(1) ... เก็บค่าภาคหลวงแร่เมตริกตันละ 100 บาท โดยคิดอัตราค่าภาคหลวงแร่เมตริกตันละ 4 ...

เหมืองแร่ลพบุรี|แร่ลพบุรี ...

กำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวง แร่ แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องอื่น ๆ ... ของ บริษัท ศิลานิยมทองมา จำกัด โรงโม่ บดหรือย่อยหิน ...

กระทรวงอุตสาหกรรม | Home

e-Service กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. ชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ. ชำระค่าใช้เนื้อที่ประทานบัตร. ยื่นแบบรายงานการทำ ...

ตอบโจทย์กระแส

2021-2-25 · ปัจจุบันสัมปทานปโตรเลียมในประเทศไทยแบงออกเป็น 2 กลุม คือ กลุมที่ ไดรับสัมปทานภายใตเงื่อนไขของ พ.ร.บ. ปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่เรียกว `ากฎหมายเกา