เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร . 2522 ...

2010-8-2 · การขอรับสิทธิบัตร มาตรา ๕ ภายใตบ ังคับมาตรา ๙ การประดิษฐ ที่ขอรับสิทธิบัตรได ต องประกอบ ด วยลักษณะ ... (๕) การประดิษฐ ที่ขัดต ...

สิทธิบัตร

2006-6-22 · สิทธิขอรับสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินซึ่งอาจโอนให้แก่กันได้ ดังนั้น ... การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร 500 บาท

สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

2019-7-24 · มีสองประเภทได้รับการยอมรับสำหรับการนำเสนอภาพวาดในเป็นยูทิลิตี้และสิทธิบัตรการออกแบบการใช้งาน: หมึกสีดำ:ภาพวาดสีดำและสีขาวจะต้องได้ตาม ...

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร

2016-10-8 · การขอรับสิทธิบัตร มาตรา 5 ภายใต บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ ที่ขอรับสิทธิบัตรได ต องประกอบด วยลักษณะด ังต อไปนี้ ...

คู่มือการดำเนินการขอรับ ...

2020-12-14 · 1.2 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ 1.2.1 ส่วนประกอบของคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร

การพิจารณาการขอรับสิทธิบัตร ...

2021-8-9 · และหากผู้ขอรับต้องการยื่นคำขอในต่างประเทศ สามารถอ้างอิงคำขอได้ภายใน 6 เดือนหลังจากยื่นคำขอในประเทศแรก โดยสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร คือ ...

Patent vs Trade Secret ไขข้อสงสัยระหว่าง ...

2021-8-31 · โดยสิทธิบัตรมีอายุการคุ้มครองตั้งแต่วันยื่นคำขอจนถึงอายุสุดท้ายของแต่ละประเภทของสิทธิบัตร เช่น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ขอรับความคุ้มครอง ...

ชุ่ย!!! กรมทรัพย์สินทางปัญญา ...

2021-8-29 · ตามที่มีรายงานการตรวจสอบข้อมูลสิทธิบัตรยา พบว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศโฆษณาคำขอที่ 1101003758 ชื่อการประดิษฐ์ การใช้ไฟโตแคนนาบินอยด์ ...

บทความ – IDE IP CENTER

คำขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอสามารถยื่นอุทรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง 5.

กระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร ...

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ (เป็นการบรรยายถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรว่ามีลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ ขั้นตอนต่างๆ ...

การตรวจสอบความใหม่ของ ...

2020-8-27 · 2.ค าขอรับสิทธิบัตรครบอายุความคุ้มครองแล้ว สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้(แต่ไม่สามารถ น ามาขอรับสิทธิใหม่ได้)

กรมทรัพย์ สั่งปฏิเสธคำขอจด ...

2021-5-5 · กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผย มีคำสั่งปฏิเสธ "คำขอรับสิทธิบัตรยาฟาวิพิรา ...

ระบบสิทธิบัตรกับจุดอ่อนของ ...

2021-8-1 · ตามกฎหมายสิทธิบัตร ผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างชัดแจ้งและเพียงพอที่จะสามารถทำให้ผู้มีความ ...

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ...

1. คำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ 1,000 บาท 2. คำขอรับสิทธิบัตรสำหรับแบบผลิตภัณฑ์

รับจดเครื่องหมายการค้า จด ...

2021-9-8 · (3) คำที่ประดิษฐ์ขึ้น (4) ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น (5) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาน้อมรับ ...

2019-1-29 · กรมทรัพย์สินทางปัญญาน้อมรับนโยบายยกคำขอรับ ... นับแต่วันประกาศ และจะมีผลใช้บังคับกับคำขอรับสิทธิบัตรสารสกัด ...

ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอน ...

จำเลยยื่นคำขอรับสิทธิบัตรความคุ้มครองในเรื่องของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี และการใช้สิ่งประดิษฐ์เสื่อกก โดยมีข้อถือสิทธิว่า "1.การใช้เสื่อปูรอง ...

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒

2019-3-26 · การขอรับสิทธิบัตร มาตรา ๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบ ... คําขอรับ สิทธิบัตรให้มี ...

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ...

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) 1. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิทธิที่รัฐ ...

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร | OpenBase .th

2021-9-11 · 2. คำขอรับสิทธิบัตรสำหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน และยื่นขอในคราวเดียวกันตั้งแต่ 10 คำขอขึ้นไป 10,000 บาท 3.

สิทธิบัตร

2021-7-22 · สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร 9.ค่าธรรมเนียม คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent)

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent) 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์คืออะไร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค์จากการประดิษฐ์ ...

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

(2) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา 17 และการประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีมีคำสั่งให้ประกาศ ...

ลักษณะข้อสอบ ทบทวน กฎหมาย ...

2018-9-10 · พ.ศ.2522 เมืÉอไม่ปรากฏว่าได้ยืÉนคําขอรับสิทธิบัตรการ ออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับแบบผลิตภัณฑ์กระเบืÊอง

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ...

๑. คำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ๒. คำขอรับสิทธิบัตรสำหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน และยื่นขอในคราวเดียวกันตั้งแต่ ๑๐ คำ ...

เครื่องสีข้าว01

2021-5-24 · คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ชื่อ "เครื่องสีข าว" คำขอเลขที่ ๑๑๐๒๐๐๓๐๒๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พศ ฉบับ ...

2016-10-8 · หรือสีของผล ิตภัณฑ อันมีลักษณะพ ิเศษสาหรํับผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถใช เป นแบบส ... การขอรับสิทธิบัตร มาตรา ๕ ภายใต บังคับมาตรา ...

จดโลโก้ แบรนด์สินค้า ลิขสิทธิ์

จดโลโก้ แบรนด์สินค้า ลิขสิทธิ์. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร ? การออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร ? คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอจด ...

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

2021-9-9 · – สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร – สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร